Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

8795 d5a1 420
8146 41cb 420
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadontforgot dontforgot
1685 9b5a 420
1581 bf48 420
4504 41ad 420
Reposted frommaniamania maniamania vianivea nivea
2126 e930 420
Reposted fromkjuik kjuik vianivea nivea
6683 7a2d 420
Reposted fromslodziak slodziak vianivea nivea
8029 1d34 420
Reposted frommichalc michalc viabuziakowiec buziakowiec

August 21 2017

1211 6159 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viafullmoon fullmoon

August 20 2017

2248 02bd
Reposted fromthinredline thinredline vialionheart lionheart
8158 99db 420
Reposted fromclitoris clitoris viaradioactive radioactive
8023 5e1f 420
5839 49c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrycokee cherrycokee
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacherrycokee cherrycokee
Reposted frompeper peper viamyinstantneed myinstantneed
Reposted fromFlau Flau viamyinstantneed myinstantneed
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
7404 35d4 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl