Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

1669 6b5a 420
Reposted frommartinini martinini viadreamadream dreamadream

February 13 2019

3628 7496 420

February 12 2019

6664 6689 420
Reposted fromnosmile nosmile viabylejaka bylejaka
5016 bd0c 420
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

November 10 2018

November 02 2018

November 01 2018

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka

October 30 2018

9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viadreamadream dreamadream
6051 72d0 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadreamadream dreamadream
4878 3e41 420
Reposted fromoll oll viadreamadream dreamadream

October 28 2018

3517 9596 420
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaimmuff immuff

October 23 2018

9100 28d7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarisky risky
5545 a5c4 420
Reposted fromrisky risky

October 18 2018

3545 469e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimmuff immuff
7755 7ebc 420
Reposted fromhypersensibilite hypersensibilite viaimmuff immuff

October 14 2018

3918 bdb8 420
Reposted fromSanthe Santhe viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaimmuff immuff
3517 9596 420
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl